ROMÂNIA

JUDEȚUL ALBA

MUNICIPIUL AIUD

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 288

din data: 21.12.2006

privind nivelul impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2007 în Municipiul Aiud

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD,

Având în vedere:

- Prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, H.G.R. nr. 1514/2006, privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, aplicabile în anul 2007, Legea nr. 343/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, O.G. nr. 92/2003, republicată, privind Codul de procedură fiscală;

În conformitate cu prevederile art. 38, alin. (4), lit. (c) și art.46, alin. (2), lit.c) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R E Ș T E:

Art. 1 Aprobă impozitele și taxele locale pentru anul fiscal 2007, în Municipiul Aiud, după cum urmează:

a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale pentru anul fiscal 2007, cuprinse în anexele nr. 1A, 1B, 1C, 1D;

b) cota prevăzută la art. 251 din Legea nr. 571/2003, pentru calculul impozitului pe clădiri este de 0,1%, în cazul persoanelor fizice;

c) în cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 1%;

d) în cazul unei clădiri care a fost dobândită înainte de 1 ianuarie 2004 și care după aceasta dată nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri este de 6 % și se aplică la valoarea de inventar a clădirii, până la data primei reevaluări, înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice.

Art. 2 Bonificația pentru plata cu anticipație a impozitelor locale va fi:

  1. în cazul impozitului pe clădiri de 10 %;
  2. în cazul impozitului pe teren de 10 %.

Art. 3 Cota ce se va aplica la valoarea serviciilor de reclamă și publicitate, pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate este de 3 %.

Art. 4 Cota pentru calculul taxei hoteliere este de 0,5 % .

Art. 5 Pentru determinarea impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a taxei pentru eliberarea autorizației de construire în cazul persoanelor fizice pentru anul 2007, se menține delimitarea zonelor așa cum a fost stabilită prin H.C.L. nr.265/2005.

Art. 6 Lista actelor normative în temeiul cărora sunt instituite impozite și taxe locale, inclusiv hotărârile Consiliului Local al Municipiului Aiud, prin care s-au stabilit impozite și taxe locale pe o perioada de 5 ani, anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 7 Alte taxe locale sunt cele prevăzute în anexele nr. 3 și 4.

Art. 8 Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 Persoanele fizice care au în familie o persoană cu handicap grav sau încadrată în gradul I de invaliditate, dar sunt proprietari pe imobil, beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădire și teren pe anul 2007, pentru locuința de domiciliu a persoanei cu handicap.

Art. 10 Se anulează creanțele fiscale datorate bugetului local de către persoane fizice, aflate în sold la 31 decembrie 2006, mai mici de 100.000 lei (10 lei RON).

Prezenta hotărâre se comunica :

Aducerea la cunoștința publica se face prin afișare la sediul Primăriei Municipiului Aiud și pe pagina oficială de web a Primăriei Municipiului Aiud.

 

 

Președinte de ședință, Contrasemnează,

Consilier LEVENTE ZOLTAN RÁCZ Secretar

ECATERINA BÎRLOGEANU