HOTĂRÂREA Nr.265

din 22 decembrie 2005

privind delimitarea zonelor în intravilanul municipiului Aiud


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD, JUDEŢUL ALBA,

Având în vedere:

  • Raportul de specialitate al Compartimentului Urbanism, Disciplina în Construcţii din cadrul Primăriei municipiului Aiud,

- Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate nr. I - Administraţie publică locală, juridică, buget finanţe, nr. II – Organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, turism şi nr. IV- Administrarea domeniului public şi privat, industrie, agricultură şi IMM - uri ale Consiliului Local Aiud;

În conformitate cu prevederile;

  • art.247 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal şi art.3., 4 alin (1)(2) din H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a. Legii 571/2003.

  • art. 2 din Legea nr.351/2001 pentru aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a, Reţeaua de localităţi,

  • art.32 din Legea nr.114/1996 privind locuinţele, republicată,

  • art.26 din O.U.G. nr.40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, actualizată,

  • HGR nr.797/2005 privind nivelurilor pentru valorile impozabile şi taxele locale aplicate în anul 2006,

În temeiul art.38 alin.(2) lit.f), şi art. 46 alin.(2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 1 din 27.01.2005.

Art.2. Aprobă delimitarea zonelor în intravilanul municipiului Aiud, conform anexei - parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.01.2006.

Art.4. La sfârşitul fiecărui an se face rezonarea în funcţie de modificările intervenite în infrastructura străzilor.

Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentului Urbanism, Disciplina în Construcţii şi Biroului Impozite şi Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Aiud.

Prezenta hotărâre se comunică:

- Prefecturii judeţului Alba;

- Primarului municipiului Aiud;

- Compartimentului Urbanism, Disciplina în Construcţii;

- Serviciului Tehnic – Investiţii;

- Serviciului Economic;

- Serviciului Administraţie Publică Locală, Juridic;

- Serviciului Public Administraţia Patrimoniului Local;

Aducerea la cunoştinţa publică se face prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Aiud şi pe pagina oficială de web a Primăriei Municipiului Aiud.

Preşedinte de şedinţă,

Consilier ,

Despina Stanciu

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Aiud,

Ecaterina Bîrlogeanu
A N E X A la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Aiud nr.265/22.12.2006


DELIMITAREA ZONELOR ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI AIUD

A I U D

Z O N A "A"

-strada Avram Iancu până la int. cu str.Ţiglăriei nr.1 – 69, 2 - 92

-strada Băilor până la int. cu str.Rozelor nr.1 – 33A, 2 – 22

-strada Bethlen Gábor- până la intersectia cu Parcul Municipal nr.1 – 19, 2 - 18

-strada Consiliul Europei

-strada Cuza Vodă

-strada Iuliu Maniu

-strada Rozelor

-strada Simion Bărnuţiu până la fosta popicărie nr. 2 – 20, 1 - 15

-stradaTransilvaniei–până la, nr.2 - 50,1 – 49 (intersectie cu str.Rozelor)

ZONA "B"

-strada Aurel Vlaicu

-strada Avram Iancu de la nr. 71 -131, 94 – 206 (până la int. cu str.Plugarilor);

-strada Axente Sever

-strada Băilor de la nr. 35 – 47, 22A – 26A

-strada Bethlen Gábor de la nr.20 - 28

-strada Cloşca

-strada Crişan

-strada Dorobanţilor

-strada Dr.Ciortea

-strada 1 Decembrie 1918

-strada Ecaterina Varga

-strada Eroilor

-strada Gării

-strada George Coşbuc

-strada Gheorghe Doja de la nr.1 - 39, 2 – 44 (până la int. cu str.Făget)

-strada Gheorghe Şincai

-strada Horea

-strada Ion Creangă până la intersecţia cu str.Gării, nr. 1 – 81, 2 – 80B

-strada Liviu Rebreanu

-strada 8 Martie

-strada Meseriaşilor

-strada Mihai Eminescu

-strada Mihai Viteazul

-strada Morii

-strada Muzicanţilor

-strada Ostaşilor de la int. cu strada Ec. Varga la int. cu târgul 1 – 15, 2 – 14

-strada Protopop Iosif Pop

-strada Simion Bărnuţiu de la nr.22 - 44, 17 – 23

-cartier Sergent Haţegan

-strada Spitalului

-strada Stadionului

-strada Strâmtă

-strada Şcolii

-strada Şt.O.Iosif

-strada Teilor

-strada Transilvaniei de la 52, 61 până la limita spre Cluj; inclusiv Cartier blocuri;

-strada Tribun Tudoran de la nr.1 – 11, 2 – 56 (până la int. cu calea ferată)

-strada Tudor Vladimirescu

-strada Unirii

-strada Voluntarilor de la nr.2 – 46, 1 - 37

ZONA "C"

-strada Áprily Lajos

-strada Arenei

-strada Bălcescu

-strada Brazilor

-strada Cireşilor

-strada Crinului

- strada Câmpului

-strada Dumbrava

-strada Emil Racoviţă

-strada Fenichel Sámuel

-strada Florilor

-strada Gheorghe Doja de la nr.41, 46 până la limită

-strada Grădinii

-strada Herja

-strada Iazului

-strada Ion Creangă de la nr.82 – 186 şi 83 – 169;

-strada Izvorului

-strada Între Ape

-strada Kőrösi Csoma Sándor

-strada Lăutarilor

-strada Liliacului

-strada Lucian Blaga

-strada Mărăşti

-strada Mărăşeşti

-strada Mesteacănului

-strada Mică

-strada Mircea Vulcănescu

-strada Mioriţei

-strada Octavian Goga

-strada Oituz

-strada Ostaşilor de la intersecţia cu tîrgul de animale la limită cu nr.16–88 şi 17–47 A;

-strada Popa Sapcă

-strada Petre Tutea

-strada Plugarilor

-strada Salcâmilor

-strada Stefan cel Mare

-strada Ţiglăriei

-strada Tribun Tudoran de la nr.13, 32, 62, 64, 66 (zona industrială)

-strada Valea Lupului

-strada Viilor

-strada Viitorului

-strada Voluntarilor de la nr. 48 până la limită

-strada Vulcan

-strada Zorilor

ZONA "D"

-zona Herja

-strada HotarAIUDUL DE SUS


ZONA "C"

-strada Moţilor de la nr.1 - 67 şi nr. 2 - 82;


ZONA "D"

-strada Abrudului

-strada Cetăţii

-strada Codrului

-strada Dorului

-strada Dudului

-strada Gheorghe Lazăr

-strada Gorunului

-strada Fântânele

-strada Livezii

-strada Moţilor de la nr.69 – la limită şi de la nr.84 – la limită;

-strada Păltiniş

-strada Păşunii

-strada Valea Aiudului

-strada Vâlcele

MĂGINA

ZONA "D"

-strada Brânduşelor

-strada Măgura

-strada Pandurilor

-strada Poiana Codrului

-strada Simion Prodan Probu

GÎMBAŞ

ZONA "D"

-strada Baba Novac

-strada Bârsei

-strada Berzei

-strada Bujoreni

-strada Foişor

-strada Luncii

-strada Păcii

-strada Viişoarei


PĂGIDA

ZONA "D"

-strada Crângului

-strada Dealului

-strada Mureşului

-strada Viorelelor


CIUMBRUD

ZONA "C"

-strada Progresului

-strada Vasile Lucaciu

ZONA "D"

-strada Arinilor

-strada Garofiţei

-strada Colinei

-strada Podgorenilor

-strada Parcului

-strada Salviei

SÎNCRAI


ZONA "C"

-strada Andrei Mureşanu


ZONA "D"

-strada Avântului

-strada Ciocârliei

-strada Doinei

-strada Ogorului

-strada Păunului

-strada Tractoriştilor


GÎRBOVA DE JOS

ZONA "D"

-strada Gheorghe Asachi

-strada Mierlei

-strada Movilei


GÎRBOVITA

ZONA "D"

-strada Principală


GÎRBOVA DE SUS

ZONA "D"

-strada Aiudului

-strada Albinei

-strada Dacilor

-strada Gheorghe Bariţiu

-strada Gruişoarei

-strada Haiducilor

-strada Primăverii

-strada Piatra Craiului

-strada Rândunelelor

-strada Stejarului

TIFRA

ZONA "D"

-strada Alunelului

-strada Căprioarei

-strada Mierlei


Preşedinte de şedinţă,

Consilier ,

Despina Stanciu


Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Aiud,

Ecaterina Bîrlogeanu


©2000 - 2005 Industrial Software. All rights reserved.