HOTARAREA Nr. 168

din 22 septembrie 2005

privind nivelul impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2006 în Municipiul AiudCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD, JUDEŢUL ALBA

Având în vedere:

 • Raportul Direcţiei Economice a Primăriei Municipiului Aiud prin care se propune nivelul impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2006 în Municipiul Aiud,

 • Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr. I din cadrul Consiliului Local al Municipiului Aiud,

 • Nomenclatura stradală aprobată prin H.C.L. nr.1/2005, precum şi Planul urbanistic general aprobat prin H.C.L. nr. 198/1999,

În baza prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, H.G .nr.797/2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile , impozitele şi taxele locale , aplicabile în anul 2006 , a O.G . nr. 84/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, O.G.nr.92/2003, republicat, privind Codul de procedură fiscală ;

In conformitate cu prevederile art.38 alin.(2) lit. d) şi art.46 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

In temeiul art. 46 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare,

H O T Ă R E Ş T E:

Art.1. Aprobă impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 2006, după cum urmează:

a) nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevăzute in Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2006, cuprinse în anexele nr.1A,1B,1C,1D;

b) cota prevăzută la art.251 din Legea nr.571/2003 pentru calculul impozitului pe clădiri este de 0,2% în cazul persoanelor fizice;

c) în cazul persoanelor juridice impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 1%;

d) “în cazul unei clădiri care a fost dobândită înainte de 1 ianuarie 2003 şi care după aceasta data nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri este de 6% şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii, până la data primei reevaluări, înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice.”

Art.2 Bonificaţia pentru plata cu anticipaţie a impozitelor şi taxelor locale va fi:

 1. în cazul impozitului pe clădiri de 10 %;

 2. în cazul impozitului pe teren de 10 %.

Art.3 Cota ce se va aplica la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate, pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate este de 3%.

Art.4 Cota pentru calculul taxei hoteliere este de 0,5% .

Art.5 Pentru determinarea impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice pentru anul 2006, se menţine delimitarea zonelor stabilită prin H.C.L. nr.1/2005.

Art.6 Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite şi taxe locale, inclusiv hotărârile Consiliului Local al Municipiului Aiud, prin care s-au stabilit impozite şi taxe locale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 2.

Art.7. Alte taxe locale sunt cele prevăzute în anexele nr.3 şi 4.

Art.8. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.9. Persoanele fizice care au în familie o persoană cu handicap (invaliditate) grad I, dar sunt proprietari pe imobil, beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădire şi teren pe anul 2006, pentru locuinţa de domiciliu a persoanei cu handicap.

Art.10. Se anulează creanţele fiscale datorate bugetului local de către persoane fizice, aflate în sold la 31 decembrie 2006 ,mai mici de 100.000 lei (10 lei RON).

Prezenta hotărâre se comunica :

 • Prefecturii judeţului Alba;

 • Primarului Municipiului Aiud;

 • Direcţiei Economice;

 • Serviciului Tehnic;

 • Compartimentului Urbanism;

 • Serviciului Administraţie Publica Locala;

 • Compartimentului Strategii de Informatizare;

 • Serviciului Social;

 • Administraţiei Pieţii;

 • Instituţiilor publice subordonate Consiliului Local.

(2) Aducerea la cunoştinţa publica se face prin afişare la sediul Primăriei Municipiului Aiud şi pe pagina oficială de web a Primăriei Municipiului Aiud.


Preşedinte de şedinţă,

Consilier ,

Victor Alexa

Contrasemnează,

Secretarul Municipiului Aiud,

Ecaterina Bîrlogeanu

©2000 - 2005 Industrial Software. All rights reserved.